Telefon: (0414) 312 20 10
MİRAS HUKUKU

Miras Hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin mal varlığının kimlere, ne oranda ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk kurallarından meydana gelen özel hukuk dalıdır. Miras Hukukuna ilişkin düzenlemeler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer almakta olup, taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlığın çıkması durumunda bu kanuna ve Yargıtay içtihatlarına bakılması gerekmektedir.

Mirasçı olabilmek için; sağ olmak, hak ehliyetine sahip olmak ve mirastan yoksun olmamak gerekir. 

İki tür mirasçılık bulunmaktadır.

Bunlardan biri İradi Mirasçılık diğeri ise Yasal Mirasçılıktır. Bir kimsenin vefatından sonra geride bıraktığı menkul, gayrimenkul mallar ve diğer haklar, aksine düzenleme yapılmadıkça bu kişinin yasal mirasçılarına kalmaktadır. Miras bırakan kendi özgür iradesi ile mirasının bir kısmını veya tamamını belirli bir kişiye bırakırsa, bu kişiye atanmış mirasçı denmektedir.

Miras Hukuku kapsamında açıklamamız gereken bir takım kavramlar bulunmaktadır.

Tereke: Ölen veya gaipliğine karar verilen kişinin Miras Hukuku kuralları ile belirlenen malvarlığına tereke denir.

Miras Bırakan: Miras hukukunda; ölümü sonrasında kendisinin hukuki ilişkilerinin, menkul ve gayrimenkul tüm mallarının akıbetini düzenleyen denmektedir.

Miras hakkı: Mirasın intikali ile terekeye sahip olan kimselerin, bu intikal sonucunda iktisap ettikleri haklara  denmektedir.

Mirasçı:Miras bırakanın ölümü veya gaipliğine karar verilmesi üzerine terekesi üzerinde terekede hak sahibi olan kişiye denmektedir.

Saklı Paylı Mirasçılar: Kanun alt soy, ana, baba, ve eşin miras payının bir kısmını korumuştur. Saklı payı ihlal edilen mirasçılar tenkis davası açarak saklı paylarını alma hakkına sahiptir.

VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI:
Vasiyetname ile hakkı zarara uğrayan mirasçılar veya lehine vasiyet yapılanlar tarafından açılabilir. Vasiyetnamenin iptalinin sağlanamaması durumunda saklı payı ihlal edilenler ya da dava açabilecek diğer ilgililer, saklı payların ihlal edilmesini ileri sürerek en azından saklı paylarını kurtarmak isteyebilirler. Bu durumda açılacak dava ise tenkis davasıdır. 

TENKİS DAVASI: Miras Hukukuna göre, murisin yaptığı tasarrufla saklı payı ihlal edilen mirasçı tarafından, yapılan tasarrufun saklı pay oranında indirilmesi için açabileceği davadır. Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar, miras bırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini dava edebilirler.

MİRAS SÖZLEŞMELERİ: Miras bırakacak olan kişinin üçüncü kişilerle ölümünden sonra hüküm doğurmak üzere yapmış olduğu, kural olarak tek taraflı dönülemeyen sözleşmelere denir. Miras sözleşmeleri, iki tarafın iradesinin bir araya gelmesi ile oluşturulur.

MİRAS SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ DAVASI:
Sözleşme; tasarrufta yanılma, korkutma, aldatma, veya zorlama esnasında yapıldıysa ya da tasarrufun bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlaka aykırı ise iptal davası açılabilir.

Miras bırakan müvekkillerimizin son arzuları veya mirasçı olan müvekkillerimizin tereke mallarındaki miras paylarına hızlı ve sorunsuz sahip olabilmeleri için, mirasçılar arasında mal paylaşımı gerek uzlaşmaya dayalı gerekse dava yolu ile titizlikle takip edilmektedir.

Başaran Hukuk ve Arabuluculuk Merkezi olarak ; 
Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,
 Mirasta tenkis davası,
 Mirasçılık Belgesi, 
Veraset İlamının Alınması
 Miras Kalan Malvarlıklarının, Terekenin Tespiti
Mirasın Mirasçılar Arasında Paylaştırılması Amacıyla Ortaklığın Giderilmesi
Mirasçıların Mal Paylaşımı Konusundan Uzlaşmaları İçin Arabuluculuk Faaliyeti
 Murisin Mirasçılara Borç Bırakması Halinde Mirasın Reddi İşlemlerinin Yapılması 
Miras Bırakanın Malvarlığını Haksız Olarak Mirasçı Olmayanlara Devretmiş Olması Halinde Tasarrufun İptal
 Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,
 Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası,
Mirasçıların miras talebine veya reddine ilişkin her türlü dava.
 
vb. miras davaları ve miras hukuku ile ilgili diğer sorunların çözümü için disiplinli ve titizlikle çalışan şanlıurfa başaran hukuk avukat kadrosu ile hukuki yardım sunmaktadır.

WhatsApp Destek