Telefon: (0414) 312 20 10
İDARE & VERGİ HUKUKU

İdare Hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır. İdareye karşı bireyin haklarının korunması saikiyle hareket ederek bu süreçte müvekkiline hukuki destek sağlayan Başaran Hukuk ve Arabuluculuk Merkezinin uzman kadrosu çeşitli İdare hukuku dallarında hizmet vermektedir.

Vergi Hukuku, devlet ve o devletin vatandaşı arasındaki vergi ilişkisini, bireylerin sahip oldukları vergi yükümlülüklerini inceleyen hukuk birimidir.   Vergi hukuku, kamu hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır. Karşılıksız olan ve gerektiğinde zor kullanılarak alınan; harç, resim, fon, prim, aidat vb. adlar altındaki tüm kamu gelirleri nitelik itibarı ile vergi hukuku kapsamına girer. Vatandaş, aldığı hizmetler karşılığında vergi ödeme yükümlülüğüne sahiptir. Usulsüzlükleri ve yaptırımları engellemek için de bu alan hukuk disiplini kapsamında geçerli olan yasalar ile çerçevelendirilmiştir.

Başaran Hukuk ve Arabuluculuk Merkezi olarak İdare Hukuku alanında yakından ilgilendiğimiz bir takım davalara ilişkin açıklamalarımız:

İPTAL DAVALARI:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2’inci maddesine göre “idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalar” iptal davası olarak belirtilmiştir.

İptal kararı sonucunda idari işlem yapıldığı ilk tarihten itibaren ortadan kalkar. İptal kararları geriye yürümekte ve böylece idari işlem baştan itibaren hiç yapılmamış sayılmakta ve yapılmamış gibi sonuç doğurmaktadır. Tesis edilen işlem iptal edildikten sonra, işlem çeşidi değiştirilerek veya yeni bir düzenleyici işlem yapılarak, işlem yenilenemez; yine aynı sonucu doğuran işlem, başka bir adla yapılamaz.

KAMULAŞTIRMA (İSTİMLAK) VE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI:

İdareler bazen gerçek veya tüzel kişilere ait taşınmazlar üzerinde kamulaştırma işlemi yapmadan, bu taşınmazlara el koymakta veya kamu yararına tahsis etmektedir. Kamulaştırmasız el atma, kamulaştırma yetkisine sahip bir idarenin,  yasalara uygun bir işlem gerçekleştirmeksizin, bir kişinin taşınmaz malına el koyması ve onun üzerine bir tesis, bina, yol gibi bir yapı gerçekleştirmesi ya da o taşınmaz malı başka bir kamu hizmetine tahsis ederek mal sahibinin taşınmazı üzerindeki mülkiyet ve kullanma hakkının kullanımını kısıtlamaya yönelik herhangi bir girişimde bulunmasıdır.

BAŞARAN HUKUK VE ARABULUCULUK MERKEZİ OLARAK İDARE HUKUKU ALANINDA VERDİĞİMİZ HİZMETLER:

 • Tam Yargı Davaları
 • Devletin Özel Mülkiyetindeki Taşınmazlar İçin Düzenlenen Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin İptali Davaları
 • Belediye Cezalarına Karşı Açılan İptal Davaları
 • Her türlü idari  başvuru ve itirazların yapılması
 • İdari yolların  tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi
 • İptal Davaları
 • Kentsel Dönüşüm Hukuku ve İptal Davaları
 • İdarenin Düzenleyici İşlemlerinin İptali Davaları
 • Kamu İhaleleri Konusunda Danışmanlık Ve Çıkabilecek İhtilafların Mahkeme Önüne Taşınması Halinde Dava Vekilliği Ve Davanın Takibi
 • Dava takibi ve  uyuşmazlıkların çözümü

vb. davalarda ayrıca;

Başaran Hukuk ve Arabuluculuk Merkezi olarak Vergi Hukuku alanında yakından ilgilendiğimiz bir takım davalara ilişkin açıklamalarımız:

VERGİ HUKUKUNDA ALACAKLILAR:

Verginin alacaklısı devlettir ancak, toplama yetkisini yerel yönetimler (belediyeler vb.) ve diğer kamu tüzel kişilerine devredebilmektedir.

BAŞARAN HUKUK VE ARABULUCULUK MERKEZİ OLARAK VERGİ HUKUKU ALANINDA VERDİĞİMİZ HİZMETLER:

 

 • Defter kaydı tutmada hile, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma veya düzenleme gibi vergi kaçakçılığı suçlarına
 • ilişkin ceza davaları,
 • Yabancılara vergi kimlik numarası çıkarılması,
 • Gümrük mevzuatından kaynaklanan vergisel ve cezai yaptırımlara ilişkin itirazlar ve davalar
 • Vergi / ceza ihbarnamelerinin iptali davaları,
 • Defter ve/veya belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi nedeniyle yapılan katma değer vergisi tarhiyatlarına ilişkin iptal davaları,
 • Ödeme emrinin iptali davaları,
 • Düzeltme-şikâyet başvurusu üzerine tesis edilen ret veya zımni ret işlemlerine karşı açılacak iptal davaları.
 • Haczin, e-haczin, ihtiyati haczin ve ihtiyati tahakkuk ile satış işleminin iptali davaları,
 • İhtirazı kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk ettirilen vergi ve cezaların iptali davaları,
 • Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma iddiasıyla yapılan katma değer vergisine ilişkin iptal davaları,
 • Genel  ve özel usulsüzlük cezasına karşı açılacak davalar.

vb. davalarda, güncellenen mevzuatlar ışığında; müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sunan Başaran Hukuk ve Arabuluculuk Merkezi, birey odaklı anlayışı ile İdare Hukuku ve Vergi Hukuku alanında her türlü hukuki çalışmayı bu alanda uzmanlaşmış avukatları ile sürdürerek profesyonel hizmet vermektedir.

WhatsApp Destek