Telefon: (0414) 312 20 10
İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkânı sağlayan bir hukuk dalıdır. Başaran Hukuk ve Arabuluculuk Merkezi, şirket ve gerçek kişilerin tüm alacaklarının tahsili için avukatlık ve danışmanlık hizmet vermektedir. 

Alacakların tahsiline yönelik olarak çeşitli işlemler olan icra ve iflas dairelerinde ilamlı, ilamsız ve kambiyo senedine dayalı takipler ile ipotek ve rehin takipleri olmak üzere tüm takip işlemlerinin yürütülmesi kapsamında borçluların mal varlıklarının tespiti, mal varlıkları üzerinde haciz tatbiki, , iflas erteleme işlemleri, borçlu ile alacaklı arasında uyuşmazlığa yönelik iletişim ve uzlaşma sağlanması, icra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde borç ilişkilerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda hukuki destek hizmeti sağlamaktayız.

 

 

İCRA HUKUKU İLE İFLAS HUKUKU ARASINDAKİ FARKLAR:

İcra Hukukunda(cüz-i icra) borçlu, malvarlığının sadece belirli bir kısmıyla, bir veya birkaç alacaklısına karşı sorumludur. İflas hukukunda(külli icra) ise borçlunun sorumluluğu  bütün malvarlığı ile bütün alacaklılarına karşıdır. İflasta, hem alacaklı hem de malvarlığı açısından küllilik söz konusudur. Bir diğer ayrım, icra hukukunun bütün borçluları kapsaması iken; iflasın sadece tacirler açısından söz konusu olabilmesidir.

 

İCRA TAKİP İŞLEMLERİ:

İcra organları tarafından borçluya karşı yapılan ve cebrî icranın ilerlemesini sağlayıcı nitelikteki takip işlemlerine icra takip işlemleri denir. Ödeme emrinin düzenlenmesi ve tebliği, haciz ve satış işlemleri icra takip işlemlerine örnek gösterilebilir. İcra takip işlemleri yalnızca cebri icra organları tarafından yapılabilir. 

İcra takip işlemlerinin bir takım unsurları bulunmaktadır bunlar;

• İcra  organı tarafından yapılma

• Borçluya karşı yapılma

• Cebri icranın ilerlemesini sağlama

 

 

 

İCRA ALACAK TAHSİLİ

İcra İflas Hukukunda birçok tahsil yöntemi bulunmaktadır. İcra takibi veya koşullar oluştuysa iflas yolu da bunlardan biridir.  Yasal olarak borçlunun taşınır ve taşınmazına nasıl el konulabilir, borçlu borcunu ödemekten kaçınırsa sahip olduğu malların nasıl haczedilebilir, haczedilen malların nasıl paraya çevrilebilir, takip başlatıp başlatılamayacağı vb. yöntemler İcra ve İflas Hukuku içerisinde yer almaktadır. 

**İcra takibinde yapılan işlem alacağın kaynağına göre değişiklik gösterir. Şöyle ki; , eğer alacak bir mahkeme kararına dayanıyorsa ilamlı icra; alacak bir çek, poliçe veya bonoya dayanıyorsa kambiyo senetlerine özgü icra takibi; alacağa ilişkin herhangi bir belge yok ya da bu türlere girmiyorsa ilamsız icra söz konusu olacaktır. İcra takibi, icra dairesinde şahsen veya avukat aracılığı ile başlatılabilir. 

 

İLAMLI İCRA TAKİBİ: Bir ilama yani mahkeme kararına dayanılarak icra takibi yapılması halinde bu takibe ilamlı icra takibi denir. İlamlı icra alacaklı, konusu para, menkul malın teslimi veya başka bir şey olan alacağı için borçluya karşı dava açıp, mahkeme ilamı alır. Daha sonra bu ilamı uygulamaya koyar.

 

İLAMSIZ İCRA TAKİBİ: Para veya teminat alacaklısına, ilam veya bu niteliği haiz bir belgeye dayanmaksızın alacağını cebri icra yoluyla alma imkanı veren takip yöntemidir. İlamsız icra takibi, dava açmadan icra dairesine başvurmak suretiyle gerçekleştirilebilir.

 

İCRA TAKİBİNE İTİRAZ:

Borçluya icra dairesi kanalıyla gönderilecek ödeme emrinden sonra borçlu 7 gün içerisinde itiraz etmez ise takip kesinleşir. İcra takibinin kesinleşmesinin ardından alacağın tahsili için haciz yoluna gidilir. Haciz yolu ile amaçlanan, elde edilen malların satılarak sağlanan bedel ile alacaklının borcunun karşılanmasıdır.

 

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI: Takibe konu olmuş olan ve ardından borçlunun bu takibe itiraz etmiş olduğu alacağı konu eden eda davası olup normal bir hukuk davası gibi açılır. Alacaklı, itirazın kendisine tebliğinden itibaren 1 yıl içinde itirazın iptali davası açabilir. Bu 1 yıllık süre hak düşürücü nitelikte olup, şayet alacaklı 1 yıl içinde itirazın iptali davası açmaz ise yaptığı ilamsız takip düşer.

 

İTİRAZIN KALDIRILMASI: Bu yola sadece elinde İİK m.68-68/a da sayılmış olan belgelerden birisi olan alacaklılar başvurabilir. Borçlunun itirazının alacaklıya tebliğinden itibaren 6 ay içinde İcra Mahkemesi’ne açılmalıdır. İcra Mahkemesi itirazın kesin veya geçici olarak kaldırılmasına karar verebilir.

 

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI: Tasarrufun iptali davası; alacağını icra takibi yoluyla borçludan tahsil edemeyen alacaklının, borçlunun son 5 yıl içerisinde gayrimenkul veya menkul mallarına ilişkin mal kaçırmak saiki ile yapmış olduğu tasarruflarını iptal etmek amacıyla, borçluya ve malı devralan üçüncü kişiye karşı açtığı bir dava türüdür.

 

MENFİ TESPİT DAVASI: Menfi tespit davası borçlunun borcu henüz ödemeden önce borçlu bulunmadığının tespiti için açabileceği bir davadır. Borçlu açtığı bu davayı kazanırsa, takip iptal edilir ve borcu ödemekten kurtulur. Borçlu takipten önce veya takipten sonra bir menfi tespit davası açarak borçlu olmadığının tespitini isteyebilir. Borçlu, alacaklı tarafından bir takip yapılmadan önce menfi tespit davası açabileceği gibi, takipten sonra da açabilir. Bu durumda sonuçları farklı olur.

 

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA SÜRELER:

• Süreler, gün, ay ve yıl olarak hesaplanır.

• Gün olarak belirlenen sürelerde “ilk gün” hesaba katılmaz. Ancak, ayrık olarak, yasada ilk günün hesaba katılacağı açıkça belirtilmişse, ilk gün hesaba dahil edilerek süre hesaplanır.

• Ay ve yıl olarak belirlenen süreler, ayın ya da yılın kaçıncı günü işlemeye başlamış ise, biteceği ay veya yılın aynı gününde biter.

• Bu süreler, yasanın öngördüğü şekilde bazen tefhim bazen tebliğ bazen öğrenme bazen bir olayın oluş tarihi, ölüm tarihi, ihale tarihi bazen ilan bazen bir işlemin yapılması, haciz işleminden itibaren tarihinden itibaren işlemeye başlar.

• İcra ve İflas Kanunu’nda yer alan süreler yapılacak işlemin niteliği göz önünde tutularak; 3 gün, 7 gün, 10 gün, 1 ay, 6 ay, 1 yıl vb... şeklinde belirlenmiştir.

• Kanun’un öngördüğü süreler, ancak yine kanunda öngörülen belirli durumlarda icra iflas organlarınca uzatılabilir.

 

BAŞARAN HUKUK VE ARABULUCULUK MERKEZİ OLARAK İCRA VE İFLAS HUKUKU DALINDA UZMAN KADROMUZUN İLGİLENDİĞİ DAVALAR:

• İcra ceza davaları

• İflas davaları

• İflas ve icra itiraz davaları

• İflasın ertelenmesi davaları

• İhalenin feshi davaları

• İhtiyadi haciz davası

• İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri

• İtiraz ve itirazın iptali davaları

• İstirdat davaları

• İstihkak davaları

• Menfi tespit davaları

• Tasarrufun iptali davaları

• İflas masasına kayıt

• İcra ihalelerine katılma

• Alacağın icra masasına kaydettirilmesi

• İflas erteleme işlemlerinin düzenlenmesi

• Şirketlerin iflas durumlarının değerlendirilmesi

• Şirket borç durumlarının belirlenmesi

• Şirket kurtarma çalışmaları

• İyileştirme projelerinin düzenlenmesi

• Anlaşmaların düzenlenmesi

• Kıymetli evraka ilişkin olan veya olmayan alacağın icra ve iflas yoluyla takibi

• İflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında plan taslağının oluşturulması

 

 

vb. olan davalarda Başaran Hukuk ve Arabuluculuk Merkezi kadrosu olarak temel prensibimiz, müvekkilin alacağına en hızlı, etkili ve en az masrafla kavuşmasıdır. İcra ve İflas Hukuku dalında uzman Şanlıurfa Başaran Hukuk avukat kadromuz ile hukuki yardım hizmeti sunmaktayız.

WhatsApp Destek